Mekansal Strateji Planı
Mekansal Strateji Planı
Dayanakları

1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97/d maddesinde “Mekânsal strateji planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle hazırlamak ve mahalli idarelerin plan kararlarının bu stratejilere uygunluğunu denetlemek,” 102/a maddesinde “Yerleşme, yapılaşma ve arazi kullanımına yön veren, her tür ve ölçekte fiziki planlara ve uygulamalara esas teşkil eden üst ölçekli mekânsal strateji planlarını ve çevre düzeni planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hazırlamak, hazırlatmak, onaylamak ve uygulamanın bu stratejilere göre yürütülmesini sağlamak,” görevleri yer almaktadır.

6495 sayılı Kanun ile değiştirilen 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile mekânsal strateji planlarının plan kademelenmesindeki yeri belirlenmiştir.

14.06.2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde mekânsal strateji planına ilişkin hususlar detaylandırılmıştır.

3 Ağustos 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 1. 100 günlük İcraat Programı’nda, “Arazi ihtiyacı olan iç ve dış yatırımların önünü açacak “Türkiye Mekânsal Strateji Planı” çalışmalarına başlanılması” şeklinde yer almıştır.

Cumhurbaşkanlığı 2. 100 günlük İcraat Programı’nda “Türkiye Mekânsal Strateji Planı ön hazırlık, araştırma ve analizlerinin tamamlanması ve plan hazırlama sürecinin başlatılması” şeklinde yer almıştır.

2016 yılında yayınlanan Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi’nde “646. Mekânsal strateji planları; sosyal, ekonomik ve çevre stratejilerini mekânla ilişkilendirerek fiziki gelişmeyi ve mekânsal stratejileri yönlendirmek üzere, ülke düzeyinde ve gerekli görülen bölgelerde ilgili kurumlarla işbirliği içinde, BGUS’un öncelik ve hedefleriyle uyumlu bir şekilde uzun vadeli olarak hazırlanacaktır.” ifadesi yer almıştır.

10. Kalkınma Planı’nda “947. Detaylı arazi kullanımlarına, mülkiyet düzenlemesine ve uygulamaya ilişkin kararların alt ölçekli planlarla belirlenmesi, bunları yönlendiren üst ölçekli mekânsal planların ise stratejik nitelikte olması sağlanacak; planların amacı, niteliği, kapsamı ve arazi kullanım kararlarındaki belirleyicilik düzeyleri netleştirilecektir.” denilmektedir.

2009 yılında gerçekleştirilen Kentleşme Şurası Bildirgesinde "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız fiziksel planlama ve yapılaşma konusundaki düzenlemeleri ve standartları geliştirecek, Kalkınma Bakanlığıyla birlikte kalkınma politikalarına uygun ulusal ve bölgesel nitelikli mekânsal gelişme stratejileri hazırlayacaktır.’’ denilmiştir.